Tennis team says goodbye to their departing seniors on senior night

Allison Szetu, Staff Reporter